Giáo dục - Việc làm

Đáp án gợi ý môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - 24 mã đề

Theo VietnamNet và tuyensinh247.com 27/06/2024 17:24

(QNO) - Hơn 1 triệu thí sinh đã làm xong bài thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024. Chúng tôi cập nhật đáp án môn Toán để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Môn Toán - Mã đề: 101

1.B
2.D
3.C
4.C
5.A
6.A
7.B
8.D
9.C
10.A
11.A
12.C
13.C
14.B
15.C
16.D
17.A
18.C
19.A
20.B
21.A
22.A
23.A
24.C
25.B
26.D
27.B
28.C
29.D
30.D
31.D
32.C
33.B
34.B
35.A
36.B
37.D
38.A
39.B
40.D
41.D
42.D
43.A
44.A
45.A
46.B
47.B
48.B
49.D
50.C

Môn Toán - Mã đề: 102

1.A
2.D
3.D
4.B
5.B
6.A
7.A
8.C
9.C
10.A
11.B
12.A
13.D
14.C
15.A
16.D
17.C
18.C
19.B
20.A
21.B
22.C
23.D
24.C
25.B
26.B
27.A
28.C
29.B
30.D
31.C
32.A
33.C
34.A
35.C
36.B
37.A
38.A
39.D
40.D
41.D
42.C
43.C
44.D
45.A
46.D
47.B
48.A
49.B
50.C

Môn Toán - Mã đề: 103

1.D
2.D
3.C
4.B
5.C
6.A
7.D
8.D
9.D
10.C
11.A
12.D
13.D
14.C
15.A
16.C
17.B
18.B
19.C
20.C
21.A
22.B
23.C
24.D
25.D
26.C
27.C
28.B
29.D
30.D
31.A
32.A
33.D
34.B
35.D
36.A
37.B
38.B
39.D
40.A
41.B
42.A
43.A
44.B
45.A
46.A
47.A
48.D
49.B
50.A

Môn Toán - Mã đề: 104

1.D
2.D
3.A
4.B
5.C
6.D
7.C
8.B
9.C
10.A
11.D
12.D
13.A
14.C
15.A
16.B
17.A
18.A
19.D
20.A
21.B
22.D
23.C
24.A
25.B
26.A
27.B
28.D
29.A
30.B
31.A
32.B
33.A
34.C
35.C
36.D
37.B
38.D
39.C
40.C
41.D
42.B
43.D
44.B
45.C
46.C
47.B
48.C
49.B
50.B

Môn Toán - Mã đề: 105

1.A
2.A
3.C
4.D
5.D
6.C
7.B
8.B
9.A
10.B
11.C
12.B
13.A
14.C
15.A
16.A
17.B
18.A
19.A
20.A
21.D
22.D
23.D
24.C
25.D
26.D
27.A
28.B
29.C
30.D
31.D
32.B
33.B
34.C
35.C
36.D
37.D
38.B
39.C
40.D
41.B
42.C
43.C
44.D
45.B
46.B
47.D
48.C
49.B
50.A

Môn Toán - Mã đề: 106

1.C
2.A
3.B
4.B
5.B
6.D
7.C
8.C
9.D
10.A
11.D
12.A
13.D
14.A
15.D
16.A
17.B
18.B
19.A
20.C
21.A
22.D
23.D
24.D
25.A
26.C
27.B
28.B
29.B
30.A
31.D
32.B
33.C
34.C
35.D
36.C
37.C
38.C
39.D
40.D
41.D
42.C
43.C
44.C
45.B
46.B
47.C
48.C
49.B
50.D

Môn Toán - Mã đề: 107

1.D
2.B
3.D
4.C
5.C
6.A
7.A
8.C
9.C
10.D
11.C
12.B
13.D
14.C
15.A
16.C
17.A
18.B
19.B
20.B
21.D
22.A
23.D
24.C
25.A
26.A
27.A
28.D
29.C
30.B
31.B
32.A
33.D
34.B
35.B
36.B
37.A
38.B
39.C
40.D
41.B
42.D
43.A
44.C
45.D
46.A
47.B
48.D
49.A
50.B

Môn Toán - Mã đề: 108

1.C
2.C
3.A
4.D
5.D
6.A
7.B
8.B
9.B
10.D
11.D
12.B
13.A
14.A
15.C
16.D
17.C
18.B
19.A
20.B
21.A
22.A
23.C
24.C
25.D
26.D
27.A
28.C
29.A
30.A
31.B
32.C
33.A
34.B
35.A
36.A
37.C
38.C
39.D
40.C
41.B
42.B
43.D
44.B
45.C
46.A
47.C
48.D
49.D
50.A

Môn Toán - Mã đề: 109

1.D
2.B
3.C
4.C
5.D
6.A
7.D
8.C
9.A
10.A
11.D
12.D
13.A
14.A
15.B
16.A
17.C
18.A
19.D
20.A
21.B
22.A
23.C
24.D
25.D
26.B
27.C
28.B
29.D
30.B
31.C
32.C
33.D
34.B
35.C
36.B
37.D
38.B
39.C
40.C
41.C
42.B
43.C
44.B
45.D
46.D
47.B
48.C
49.B
50.B

Môn Toán - Mã đề: 110

1.B
2.C
3.C
4.D
5.B
6.D
7.C
8.B
9.A
10.C
11.D
12.A
13.D
14.C
15.B
16.B
17.C
18.A
19.D
20.C
21.A
22.B
23.C
24.A
25.D
26.A
27.D
28.B
29.C
30.C
31.D
32.A
33.C
34.D
35.D
36.D
37.C
38.A
39.B
40.B
41.A
42.B
43.B
44.D
45.A
46.A
47.B
48.D
49.C
50.A

Môn Toán - Mã đề: 111

1.C
2.A
3.C
4.A
5.C
6.B
7.C
8.D
9.C
10.C
11.D
12.D
13.B
14.A
15.B
16.B
17.A
18.A
19.C
20.D
21.D
22.D
23.B
24.B
25.C
26.B
27.D
28.B
29.B
30.D
31.B
32.C
33.C
34.B
35.D
36.B
37.D
38.C
39.B
40.B
41.C
42.D
43.D
44.D
45.C
46.D
47.B
48.A
49.C
50.D

Môn Toán - Mã đề: 112

1.A
2.B
3.D
4.D
5.C
6.C
7.A
8.C
9.D
10.D
11.C
12.D
13.C
14.B
15.C
16.B
17.C
18.B
19.A
20.B
21.A
22.B
23.A
24.B
25.A
26.A
27.B
28.A
29.A
30.C
31.C
32.B
33.A
34.A
35.B
36.C
37.A
38.C
39.B
40.A
41.C
42.A
43.C
44.B
45.B
46.B
47.A
48.D
49.A
50.B

Môn Toán - Mã đề: 113

1.B
2.B
3.A
4.D
5.B
6.C
7.B
8.A
9.C
10.D
11.C
12.A
13.D
14.B
15.B
16.D
17.B
18.C
19.C
20.A
21.B
22.B
23.C
24.C
25.D
26.D
27.D
28.A
29.B
30.A
31.A
32.B
33.B
34.C
35.A
36.B
37.D
38.A
39.C
40.D
41.D
42.C
43.A
44.D
45.D
46.C
47.C
48.A
49.A
50.A

Môn Toán - Mã đề: 114

1.C
2.C
3.C
4.D
5.A
6.D
7.C
8.D
9.B
10.C
11.D
12.D
13.D
14.A
15.B
16.B
17.C
18.C
19.D
20.A
21.D
22.D
23.C
24.D
25.B
26.C
27.B
28.B
29.C
30.A
31.A
32.A
33.B
34.A
35.B
36.B
37.A
38.C
39.B
40.D
41.D
42.B
43.A
44.A
45.B
46.D
47.A
48.B
49.B
50.D

Môn Toán - Mã đề: 115

1.B
2.D
3.C
4.C
5.D
6.C
7.C
8.B
9.A
10.C
11.B
12.A
13.A
14.B
15.D
16.C
17.A
18.C
19.A
20.A
21.B
22.B
23.C
24.A
25.D
26.C
27.C
28.B
29.C
30.B
31.D
32.D
33.A
34.B
35.D
36.D
37.D
38.B
39.A
40.D
41.A
42.D
43.B
44.B
45.D
46.A
47.A
48.A
49.D
50.B

Môn Toán - Mã đề: 116

1.D
2.B
3.C
4.A
5.A
6.B
7.A
8.A
9.D
10.D
11.B
12.A
13.B
14.B
15.B
16.A
17.D
18.C
19.C
20.C
21.B
22.A
23.C
24.B
25.D
26.D
27.D
28.B
29.A
30.A
31.B
32.B
33.D
34.D
35.D
36.B
37.D
38.B
39.D
40.A
41.A
42.A
43.D
44.D
45.A
46.B
47.A
48.A
49.B
50.A

Môn Toán - Mã đề: 117

1.B
2.A
3.C
4.C
5.D
6.B
7.B
8.D
9.C
10.A
11.C
12.D
13.D
14.B
15.A
16.C
17.A
18.B
19.D
20.C
21.B
22.A
23.D
24.C
25.B
26.D
27.B
28.C
29.B
30.D
31.C
32.B
33.B
34.D
35.D
36.C
37.C
38.D
39.B
40.C
41.D
42.C
43.D
44.D
45.D
46.C
47.D
48.B
49.B
50.D

Môn Toán - Mã đề: 118

1.C
2.B
3.A
4.C
5.B
6.A
7.B
8.C
9.A
10.A
11.C
12.C
13.B
14.B
15.D
16.C
17.D
18.D
19.C
20.D
21.A
22.C
23.D
24.D
25.C
26.A
27.A
28.C
29.A
30.C
31.D
32.A
33.C
34.D
35.D
36.A
37.C
38.A
39.C
40.C
41.D
42.C
43.D
44.A
45.D
46.D
47.D
48.A
49.D
50.C

Môn Toán - Mã đề: 119

1.A
2.B
3.A
4.D
5.B
6.D
7.B
8.D
9.B
10.C
11.A
12.A
13.D
14.B
15.A
16.B
17.D
18.A
19.B
20.C
21.C
22.D
23.D
24.B
25.C
26.B
27.B
28.B
29.C
30.C
31.B
32.D
33.B
34.D
35.C
36.C
37.C
38.A
39.A
40.C
41.A
42.D
43.A
44.D
45.D
46.D
47.A
48.D
49.A
50.D

Môn Toán - Mã đề: 120

1.C
2.C
3.D
4.B
5.C
6.B
7.A
8.A
9.C
10.D
11.A
12.C
13.A
14.D
15.C
16.C
17.A
18.C
19.B
20.D
21.D
22.B
23.B
24.C
25.D
26.B
27.C
28.D
29.B
30.B
31.A
32.D
33.C
34.B
35.D
36.B
37.C
38.A
39.D
40.A
41.A
42.A
43.A
44.A
45.A
46.B
47.C
48.B
49.A
50.A

Môn Toán - Mã đề: 121

1.D
2.A
3.C
4.D
5.A
6.C
7.D
8.C
9.C
10.D
11.B
12.B
13.A
14.C
15.D
16.D
17.A
18.A
19.B
20.D
21.A
22.A
23.D
24.B
25.A
26.B
27.B
28.D
29.D
30.B
31.A
32.D
33.A
34.B
35.A
36.D
37.D
38.D
39.B
40.A
41.B
42.A
43.B
44.A
45.B
46.D
47.B
48.A
49.B
50.B

Môn Toán - Mã đề: 122

1.C
2.C
3.A
4.A
5.A
6.C
7.D
8.D
9.B
10.D
11.B
12.B
13.A
14.C
15.B
16.B
17.D
18.D
19.C
20.D
21.D
22.A
23.C
24.A
25.A
26.C
27.D
28.D
29.C
30.A
31.A
32.C
33.C
34.C
35.D
36.D
37.A
38.D
39.C
40.A
41.A
42.D
43.B
44.A
45.C
46.C
47.A
48.A
49.D
50.C

Môn Toán - Mã đề: 123

1.D
2.D
3.D
4.A
5.D
6.B
7.D
8.A
9.B
10.C
11.B
12.C
13.B
14.B
15.C
16.A
17.A
18.B
19.C
20.B
21.B
22.C
23.A
24.A
25.A
26.B
27.C
28.C
29.B
30.A
31.C
32.C
33.C
34.A
35.B
36.A
37.A
38.C
39.C
40.B
41.C
42.A
43.C
44.A
45.C
46.C
47.B
48.D
49.A
50.A

Môn Toán - Mã đề: 124

1.B
2.C
3.B
4.A
5.A
6.D
7.A
8.A
9.B
10.D
11.D
12.B
13.D
14.B
15.C
16.C
17.D
18.C
19.B
20.A
21.C
22.C
23.B
24.C
25.C
26.D
27.D
28.A
29.B
30.D
31.A
32.B
33.B
34.A
35.B
36.D
37.D
38.D
39.A
40.D
41.D
42.D
43.B
44.B
45.A
46.C
47.A
48.B
49.D
50.A
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đáp án gợi ý môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - 24 mã đề
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO