Đổi mới thực chất, hiệu quả công tác mặt trận

LÊ NHƯ THỦY 02/08/2022 06:44

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Mặt trận, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, dịch Covid-19 nhưng Mặt trận các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một cách hiệu quả, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 2,5 tỷ đồng hỗ trợ Sở Y tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: L.N.T
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 2,5 tỷ đồng hỗ trợ Sở Y tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: L.N.T

Đẩy mạnh tuyên truyền

Một trong những nội dung được Mặt trận các cấp chú trọng thực hiện là công tác thông tin, tuyên truyền, như phối hợp với các cơ quan truyền thông mở chuyên mục, chuyên trang “Đại đoàn kết”; phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử; sử dụng hợp lý các trang mạng xã hội; củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội…

Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nắm bắt tình hình đời sống nhân dân ở một số địa phương có mặt còn hạn chế; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân đôi lúc chưa kịp thời. Việc phối hợp tổ chức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua tại một số địa phương cơ sở hiệu quả chưa cao.

Hoạt động giám sát của Mặt trận trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số địa phương cấp huyện, cấp xã còn lúng túng, chất lượng chưa cao dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra...

Ngoài ra, vai trò, trách nhiệm của ủy viên ủy ban và thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân ở lĩnh vực mình đại diện chưa kịp thời và đầy đủ. Số lượng biên chế cán bộ, công chức chuyên trách công tác mặt trận ở các cấp chưa bảo đảm so với yêu cầu công việc…

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo từ cộng đồng dân cư. Ban công tác mặt trận thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, chung tay giảm nghèo, thực hiện các mô hình tự quản, tự phòng ở cơ sở.

Từ năm 2019 đến nay, Quỹ Vì người nghèo vận động được hơn 164 tỷ đồng; Quỹ Cứu trợ vận động được hơn 221 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 2.203 ngôi nhà; ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 126 tỷ đồng và 615 tấn lương thực, thực phẩm.

Công tác vận động các nguồn lực được Mặt trận các cấp quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng; góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 6,06% (năm 2019) xuống còn 4,4% (năm 2021).

Phát huy vai trò giám sát, phản biện

Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội cũng đạt được những kết quả đáng kể.

Mặt trận các cấp chủ trì tổ chức 1.438 cuộc giám sát chuyên đề; tổ chức 513 hội nghị phản biện xã hội. Nội dung tập trung các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đời sống của nhân dân như: giảm nghèo; an sinh xã hội; bồi thường, giải tỏa; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ…

Sau giám sát, phản biện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp bảo đảm theo quy định. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Trong đó, một số chỉ tiêu đối với cấp tỉnh đạt kết quả cao: hỗ trợ xây dựng nhà ở (629%); hoạt động giám sát (140%); phản biện xã hội (100%); 100% Mặt trận cấp huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Đồng thời mở chuyên mục “Đại đoàn kết” và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với HĐND và UBND cùng cấp; thực hiện nền nếp công tác tổng hợp, báo cáo tình hình nhân dân và dư luận xã hội.

Số lượng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra… Vai trò, vị trí của Mặt trận tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội”.

“Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận các cấp tiếp tục chủ trì, phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện đạt kết quả và hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Mặt trận đề ra. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đổi mới thực chất, hiệu quả công tác mặt trận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO