Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 16.9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 13 về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn Quảng Nam.

Khai giảng năm học mới của các em học sinh vùng cao Nam Trà My. Ảnh: NP
UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT nghiên cứu tham mưu, đề xuất chính sách ưu tiên cho giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa. Ảnh: N.P

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai kế hoạch năm học an toàn, linh hoạt, chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em, học sinh hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học, chương trình đào tạo.

Sở GD-ĐT hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Quyết định số 2428 ngày 4.9.2020 của UBND tỉnh phù hợp với thực tiễn, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho việc học của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường, hệ sinh thái giáo dục phát triển lành mạnh, bình đẳng, sáng tạo, khuyến khích đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất chính sách ưu tiên cho giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Triển khai hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu - chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng cường quản lý, sử dụng sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở GD-ĐT nghiên cứu, thí điểm và tham mưu để nhân rộng các cơ sở giáo dục tự chủ và tự chủ một phần nhằm giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục ở những nơi có điều kiện kinh tế thuận lợi.

Phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu biên chế được phân bổ hằng năm bảo đảm về số lượng và chất lượng; đồng thời có giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là những môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018...

TAGS