Tăng cường xây dựng văn hóa học đường

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 (ngày 1.6.2022) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Quảng Nam.

Để công tác xây dựng văn hóa học đường đảm bảo thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế địa phương; UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời thực hiện công tác giáo dục văn hóa học đường bảo đảm bám sát định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục theo hướng chuẩn hóa; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể và bảo đảm yêu cầu phát triển giáo dục của từng địa phương.

Sở VH-TT&DL hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp sử dụng chung các công trình văn hóa, thể thao; phối hợp với Sở GD-ĐT xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh và bảo đảm các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc... 

TAGS