Từ 1.6, chuyển giao và đổi tên một số trường thành Trường Cao đẳng Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam đổi tên thành Trường Cao đẳng Quảng Nam sau khi sáp nhập.

Ngày 19.4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1078 chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai... của các trường: Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc - miền núi Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa - nghệ thuật và du lịch Quảng Nam (gọi tắt là các trường sáp nhập) vào Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam và đổi tên thành Trường Cao đẳng Quảng Nam kể từ ngày 1.6.2021.

Hiệu trưởng (người đứng đầu trường) các trường sáp nhập chủ trì, phối hợp với các Sở: LĐ-TB&XH, Kế hoạch - đầu tư, Nội vụ, Tài chính, VH-TT&DL, Tài nguyên - môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển, bàn giao biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai... của các trường sáp nhập về Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam (Trường Cao đẳng Quảng Nam) đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian bàn giao hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31.5.

TAGS