UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 23.8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.

Ngày đến trường của các em học sinh vùng cao.
Ngày đến trường của các em học sinh vùng cao.

Năm học 2022-2023 được xác định với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, UBND tỉnh đề nghị Sở GD-ĐT tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 1112/CTBGDĐT ngày 19.8.2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 theo Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19.8.2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; tổ chức thực hiện các chính sách về giáo dục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu và đề xuất, kiến nghị của các trường học, cơ sở giáo dục; tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Phòng GD-ĐT xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; tham mưu kịp thời với UBND cấp huyện trong việc sắp xếp, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, tài liệu dạy học và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú ý tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học cho 100% học sinh lớp 3 từ năm học 2022-2023 đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

TAGS