Khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

P.V |

Sáng 16.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên - môi trường (TN&MT) các ban ngành và địa phương liên quan công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, đến nay, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của 16/18 huyện đã được lập, thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Tuy nhiên, mới có 4 địa phương lập hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 gồm Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang và Bắc Trà My.

Sở TN&MT đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ kết hoạch sử dụng đất năm 2021 của 18/18 địa phương, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 7 quyết định triển khai Nghị quyết về bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh…

Có 205/1.898 danh mục công trình thực hiện thu hồi đất với diện tích thu hồi 645,51ha/9.908ha. Năm 2021 có 51/537 danh mục danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đánh giá, diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đạt kết quả quá thấp, cho thấy việc đăng ký danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức triển khai thực hiện của các địa phương chưa đảm bảo theo quy định…

Sau khi nghe các ý kiến góp ý về những hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp trong việc lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu trong thời gian tới ngành TN&MT tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Sở TN&MT nhận hồ sơ nào thì thẩm định ngay hồ sơ đó và trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Các huyện, thị xã thành phố thường xuyên rà soát danh mục trong quy hoạch, kế hoạch; phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch quản lý, quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt...; tăng cường kiểm tra giám sát danh mục thu hồi, chuyển mục đích; phát huy vai trò trách nhiệm của ban giám sát cấp huyện. Tiếp tục bố trí 10% từ tiền sử dụng đất cho thuê đất để thực hiện công tác xây dựng hồ sơ cơ sở dữ liệu về đất đai…