Phân bổ 90 tỷ đồng để kiên cố hóa giao thông trên địa bàn tỉnh

H.QUANG |

Các địa phương trên địa bàn tỉnh (trừ TP.Tam Kỳ và Hội An) vừa được UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 để triển khai thực hiện Đề án đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, 16 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh được phân bổ tổng số tiền 90 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 để thực hiện đề án; trong đó kiên cố hóa hệ thống ĐH là 60 tỷ đồng và GTNT là 30 tỷ đồng. Trong số các đia phương được phân bổ thì huyện Thăng Bình có tổng kinh phí nhiều nhất với 8,8 tỷ đồng; huyện Phú Ninh được phân bổ ít nhất với 2 tỷ đồng.

UBND yêu cầu các huyện, thị xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kế hoạch vốn được giao đúng mục đích, hiệu quả; giải ngân kế hoạch vốn theo đúng thời hạn và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện dự án cho Sở Kế hoạch và đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

TAGS