Phân cấp tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Phân cấp tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng là một trong những quy định của UBND tỉnh về lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chi tiết đô thị trên địa bàn Quảng Nam.

UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. Trong ảnh: Một góc thành phố Tam Kỳ. Ảnh: C.N
UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. Trong ảnh: Một góc thành phố Tam Kỳ. Ảnh: C.N
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định quy định về tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng; tổ chức thẩm định, phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500); tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn Quảng Nam.

UBND tỉnh phân cấp tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng.

Cụ thể, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 15 ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời phân cấp cho UBND cấp huyện tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Các trường hợp khác tùy theo tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức lập quy hoạch phân khu khu chức năng tại chủ trương lập quy hoạch.

UBND tỉnh có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) thuộc phạm vi địa giới hành chính của hai huyện trở lên và nằm ngoài phạm vi các khu chức năng do Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh quản lý.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

TAGS