Sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường.

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự; chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Tài nguyên và môi trường. Trụ sở văn phòng đặt tại số 99 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ.

Văn phòng có chức năng đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Xây dựng, quản lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; đo vẽ thành lập các loại bản đồ hành chính, chuyên đề, địa hình, địa chính. Đồng thời, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường...

TAGS