Cách tính tuổi nghỉ hưu của lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại năm 2023

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Theo Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

 

TAGS