Đột phá phát triển nông nghiệp và nông thôn mới

HỮU PHÚC - NGUYỄN TUẤN |

(QNO) - Nông nghiệp Quảng Nam gồm 4 lĩnh vực then chốt (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản) thời gian qua gặp nhiều rủi ro do thiên tai và dịch bệnh. Các doanh nghiệp vẫn còn khá dè dặt khi đầu tư sản xuất ở khu vực nông thôn, miền núi.

Nhận diện bất cập này, trong Kết luận số 91, ngày 14.10.2021 của Tỉnh ủy tại hội nghị lần thứ 5, khóa XXII về phát triển bền vững nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, xác định rõ con đường, mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp, NTM theo lộ trình phù hợp.

 

TAGS