Hơn 70% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề

TRẦN HỮU |

(QNO) - Đó là con số được nêu ra trong Báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5.11.2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT). Lực lượng LĐNT đã góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi cơ cấu lao động, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

TAGS