[Infographic] - Đến 31/8/2023, giải ngân vốn đầu tư công dưới 60% sẽ bị cắt giảm, điều chuyển vốn

TRẦN HỮU - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công lại tiếp tục gây áp lực cho tỉnh do cùng lúc triển khai các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, “xài vốn” kéo dài của Chương trình mục tiêu quốc gia. Do đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, với tiến độ thời gian cụ thể. 

 

TAGS