(Infographic) - Những con số ấn tượng về sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2022, Quảng Nam đạt được những kết quả ấn tượng trong quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

 
 
 

TAGS