[Infographic] - Quảng Nam cần hơn 855 tỷ đồng cho chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TRẦN HỮU - THỤC AN |

QNO –  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

TAGS