Quảng Nam triển khai chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số

MỸ LINH |

(QNO) - Với tầm nhìn phát triển số tạo tăng trưởng dựa trên yếu tố đầu vào là công nghệ số và dữ liệu số, giúp Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững, bao trùm, thích ứng trước các thách thức khó dự báo trước. Để cụ thể hóa các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, Quảng Nam ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược này trên địa bàn tỉnh. 

l
 
 
 

TAGS