Quy định 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quảng Nam Online |

(QNO) - Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2.10.2009 của Bộ Chính trị. Quy định nêu nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức với cán bộ lãnh đạo, quản lý; áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

 

TAGS