Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam

HÀN GIANG 03/04/2023 05:11

“Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - là nội dung chuyên đề năm 2023, sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ vào ngày 5/4 tới.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau một năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Ảnh: N.Đ
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau một năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Ảnh: N.Đ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, để việc thực hiện chuyên đề năm 2023 đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định hai nội dung quan trọng.

Đó là nhóm nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trong năm 2023 và nhóm giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Kết hợp chặt chẽ giữa học và làm theo

Ở nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ nhất, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần tiếp tục tạo nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Đặc biệt, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Quảng Nam trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị.

Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả việc xây dựng thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn một số mô hình hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng để chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đăng ký làm theo (thời gian hoàn thành quý I/2023).

Mỗi cấp ủy lựa chọn ít nhất 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện trong năm 2023; thường xuyên chỉ đạo nắm bắt, giải quyết kịp thời những vụ việc nổi cộm, bức xúc tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành trong tỉnh. Qua đó nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đi vào thực chất, bằng các việc làm, mô hình cụ thể, mang lại hiệu quả thực tế để phổ biến sâu rộng trong xã hội nhằm đẩy lùi hiện tượng trông chờ, trì trệ của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí bí thư cấp ủy, theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả.

Thắp lên ý chí tự lực, tự cường

Với chuyên đề năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 5 nhiệm vụ cụ thể hóa giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đây là nhân tố có tính quyết định đến sự phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương; nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ đáp ứng môi trường công nghệ số; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế động lực của vùng kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực gắn với phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch - logistics, chế biến nông sản chất lượng cao, xứng tầm là trung tâm phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ và cả nước.

Để khơi dậy khát vọng phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Nam; bảo vệ, nuôi dưỡng, phát triển các giá trị, bản sắc và hình ảnh của con người xứ Quảng; khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, quê hương, đất nước.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và tôn trọng nhân dân”. Tuyên truyền, vận động, tập hợp, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển…

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Phát huy trách nhiệm nêu gương, vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong khẳng định bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường; thật sự gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc.

Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Từ đó, thắp lên ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong mỗi người dân và từng cộng đồng dân cư” - bà Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO