Công nhận 29 ý tưởng/dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh

VINH ANH |

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận và công bố 29 ý tưởng/dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2020.

Theo Quyết định số 3934/QĐ-UBND, tác giả, nhóm tác giả các ý tưởng /dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2020 được nhận cúp và tiền thưởng 3 triệu đồng. Đồng thời được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2020/ NQ-HĐND ngày 2.11.2020 của HĐND tỉnh và Quyết định triển khai của UBND tỉnh về Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025; được hỗ trợ kết nối để kêu gọi đầu tư thiên thần và tham gia các quỹ hỗ trợ, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh và giới thiệu tham gia các quỹ liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới công nghệ theo quy định hiện hành.

TAGS