Hơn 23,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 2.11, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa IX thông qua tại Kỳ họp thứ 18 vào ngày 2.11 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.11.2020.

Nghị quyết áp dụng đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hợp tác xã có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn Quảng Nam có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới được công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định cụ thể nguyên tắc áp dụng, phương thức hỗ trợ và quy định cụ thể nội dung và mức chi tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn và tham gia sự kiện khởi nghiệp vùng, quốc gia, quốc tế; cuộc thi/hội thi khởi nghiệp sáng tạo.

Trong đó, đối với tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng, vận chuyển, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện với mức tối đa 8 triệu đồng/đơn vị tham gia.

Hỗ trợ xây dựng gian hàng khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu Quảng Nam tại các trung tâm thương mại lớn, siêu thị, cửa hàng trong cả nước với mức 50 triệu đồng/gian hàng/năm.

Hỗ trợ tham gia sự kiện ngày hội khởi nghiệp ĐMST trong nước tối đa 20 triệu đồng/ý tưởng, dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp; trong khu vực Đông Nam Á tối đa 50 triệu đồng/ý tưởng; ở các quốc gia khác hỗ trợ theo thực tế tham gia trong đoàn của Việt Nam do các cơ quan Trung ương thành lập.

Nghị quyết khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đoạt giải cấp quốc tế, quốc gia, cấp vùng về khởi nghiệp sáng tạo; quy định cụ thể nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST; phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp ĐMST.

Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tối đa không quá 80 triệu đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp.

Nghị quyết cũng quy định nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp ĐMST; đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp. Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, cá nhân khởi nghiệp ĐMST sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp ĐMST; sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ; hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp ĐMST…

Tổng dự toán kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 23,54 tỷ đồng.

TAGS