Thành lập Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

TÂM ĐAN |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định số 309/QĐ-UBND thành lập Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp (KN) sáng tạo tỉnh để thay thế cho Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 25.5.2018 về việc kiện toàn Tổ Công tác hỗ trợ KN sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Ban điều hành hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh do ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH-CN làm Trưởng ban. Ban điều hành có nhiệm vụ giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác KN trong xây dựng hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam và thực hiện chức năng điều phối chung các hoạt động liên quan đến KN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh...