Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của tỉnh

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 (năm 2020), Quảng Nam tập trung hoàn tất các công việc liên quan đến việc ban hành các văn bản cần thiết để thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quán triệt về sự cần thiết và lợi ích của việc thực hiện Hiệp định EVFTA trong toàn bộ các sở, ban, ngành và yêu cầu tất cả cơ quan xây dựng kế hoạch riêng của ngành mình trong việc triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA. Giai đoạn 2 (năm 2021 - 2025) và trong quá trình triển khai hiệp định, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc sửa đổi, ban hành các văn bản để thực hiện Hiệp định EVFTA; xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp các ngành hàng trong tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh.

Kế hoạch đặt ra những nhiệm vụ chủ yếu: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước tham gia hiệp định; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi và bổ sung các cơ chế, chính sách kinh tế của tỉnh và cải cách thủ tục hành chính khi tham gia hiệp định; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực...

TAGS