Bổ sung 57 danh mục dự án thu hồi đất

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam bổ sung 57 danh mục dự án thu hồi đất với tổng diện tích 177,29ha trên địa bàn Bắc Trà My, Đông Giang, Phú Ninh, Phước Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình và Đại Lộc.

Một số địa phương trong tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất lúa. Ảnh: C.N
Một số địa phương trong tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất lúa. Ảnh: C.N

UBND tỉnh vừa quyết định bổ sung 57 danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 với tổng diện tích 177,29ha; trong đó 54 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 155,04ha, 3 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách với tổng diện tích 22,25ha.

Ngoài ra, tỉnh bổ sung 15 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 (sử dụng vốn ngân sách nhà nước) với tổng diện tích 36,51ha.

Diện tích thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất lúa nêu trên thuộc các địa phương Bắc Trà My, Đông Giang, Phú Ninh, Phước Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc; trong đó Phước Sơn là địa phương thu hồi đất nhiều nhất với hơn 90ha, Đông Giang là địa phương chuyển mục đích sử dụng đất lúa nhiều nhất với 10,5ha.

TAGS