Điều chuyển vốn các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch trong năm 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch - đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã thống nhất điều chuyển gần 80 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh của các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2021 sang các dự án đã được phê duyệt quyết toán, đối ứng dự án ODA, đã có khối lượng thực hiện, có khả năng giải ngân ngay kế hoạch vốn được bổ sung.

Số vốn điều chuyển nêu trên gồm kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 hơn 64,3 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2021 là 15,6 tỷ đồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài ngân sách tỉnh vay lại năm 2021 là hơn 518,8 tỷ đồng; điều chỉnh giảm 130 tỷ đồng từ nguồn vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát kế hoạch năm 2021 của dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An để điều chuyển sang các dự án có khả năng giải ngân trong năm 2021.

Riêng dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn bổ sung, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch - đầu tư để tham mưu UBND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án khác có nhu cầu.

TAGS