Dừng thực hiện các thủ tục miễn tiền thuê đất một số lĩnh vực

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương dừng thực hiện các thủ tục miễn tiền thuê đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12.12.2017 của UBND tỉnh (gọi tắt là QĐ 29) cho đến khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện QĐ 29 về quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vựcGD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Trong đó nêu rõ các tồn tại, vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện quy định nêu trên, đề xuất hướng xử lý, kể cả tham mưu điều chỉnh QĐ 29 (nếu cần thiết). Văn bản báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20.7.2020.

Trong thời gian chờ Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về việc thực hiện QĐ 29 và các quy định liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương dừng thực hiện các thủ tục miễn tiền thuê đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại QĐ 29 cho đến khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

TAGS