Gần 590 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản tại Tam Kỳ

T.VY |

Theo kế hoạch, năm 2021 tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Tam Kỳ là gần 590 tỷ đồng. 

Trong đó, nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn nhất với 450 tỷ đồng, nguồn vốn bổ sung, hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, Trung ương hơn 40 tỷ đồng, nguồn tỉnh hỗ trợ chuyển nguồn 60 tỷ đồng, nguồn xây dựng cơ bản tập trung 22 tỷ đồng… Trước đó, HĐND thành phố đã phê duyệt 24 dự án khởi công mới trong năm 2021, tập trung những dự án trọng điểm trên lĩnh vực hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông, giáo dục, khu dân cư - tái định cư.

Năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Tam Kỳ là 592 tỷ đồng nhưng do thiên tai, dịch bệnh nên giải ngân chỉ đạt hơn 87%. Một số dự án mới trong năm chậm, thậm chí chưa được triển khai.

TAGS