Giai đoạn 2012 - 2022, Duy Xuyên thu hút 57 dự án phát triển khoa học công nghệ

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 1.11.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, huyện Duy Xuyên thu hút được 57 dự án phát triển khoa học công nghệ với tổng kinh phí 4.640 tỷ đồng.

 
Duy Xuyên ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa. Ảnh: HOÀNG THƠ

Từ các dự án phát triển khoa học công nghệ, Duy Xuyên tổ chức nhiều mô hình thử nghiệm giống cây trồng mới, xây dựng một số mô hình trồng cây ăn quả, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, triển khai cho nông dân mua sắm máy gặt đập liên hợp, máy cày phục vụ sản xuất...

Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng thúc đẩy nền sản xuất công nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh và bền vững. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành công nghiệp hơn 14,5%/năm, tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 75% trong cơ cấu kinh tế của huyện.

TAGS