Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2131 hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư (DAĐT) và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân trên địa bàn Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và đầu tư là cơ quan đầu mối, tổng hợp trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các bước thực hiện DAĐT

DAĐT được thực hiện theo các bước dưới đây, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, căn cứ các quy định của pháp luật, nhà đầu tư có thể thực hiện đồng thời một số thủ tục. Cụ thể:

Lập, phê duyệt danh mục DAĐT hoặc thỏa thuận nguyên tắc địa điểm đầu tư; văn bản thỏa thuận sử dụng địa điểm của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp hoặc thuê mặt bằng của các tổ chức, cá nhân khác (đối với dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).

Chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện DAĐT (nếu có); thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, công bố quy hoạch, thỏa thuận đấu nối dự án vào hệ thống đường bộ (nếu có).

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai). Nhà đầu tư thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất (đối với dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai).

Thẩm định thiết kế cơ sở, chấp thuận thiết kế đấu nối hạ tầng có liên quan. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất; ký hợp đồng cho thuê đất/cho thuê lại đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; giấy phép xây dựng, giấy phép thi công trong hành lang đường bộ, giấy phép đấu nối vào hệ thống giao thông (nếu có). Triển khai xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư

Nhà đầu tư có thể phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện DAĐT, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quảng Nam; việc giải quyết của cơ quan nhà nước đối với các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; thái độ, tác phong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các đề xuất liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sự bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư.

Nhà đầu tư phản ánh, kiến nghị bằng cách gửi văn bản đến Sở Kế hoạch và đầu tư hoặc gửi trên Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://htdn.quangnam.gov.vn; hoặc đăng ký tham gia các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng của lãnh đạo tỉnh, các hội nghị đối thoại doanh nghiệp hoặc các buổi tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp khác.

Cạnh đó, có thể điền thông tin trên các phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến của doanh nghiệp; làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và đầu tư.

Nguyên tắc xử lý phản ánh, kiến nghị phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành theo chức năng, nhiệm vụ đối với công tác xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh bỏ sót, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian giải quyết.

TAGS