Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư

T.D |

Ngày 24.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến với 18 huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chính được thảo luận bao gồm: phân 3 loại dự án (dự án Nhà nước thu hồi đất, dự án theo luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa và các dự án khác) và thẩm quyền phê duyệt hay ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư; trình tự, quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (dự án Nhà nước thu hồi đất, theo luật chuyên ngành xã hội hóa và dự án lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí…).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, quan điểm Quảng Nam sẽ xây dựng môi trường đầu tư rõ ràng, minh bạch, theo đúng các quy định pháp luật và phù hợp với nhu cầu thực tiễn địa phương. Chính quyền cấp huyện, cơ quan chuyên môn cần hiểu biết rõ các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư. Hiện đã ban hành trình tự, thủ tục, bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và sẽ ban hành quản lý các hoạt động đầu tư, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện cho nhà đầu tư…, dần đưa hoạt động đầu tư vào nền nếp, giải quyết tốt cho các địa phương thu hút đầu tư mạnh trong tương lai, quyết định cho sự phát triển của địa phương.

TAGS