Khẩn trương tham mưu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT khẩn trương tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh về báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư năm 2020 theo đúng biểu mẫu quy định và các nội dung yêu cầu của Bộ KH&ĐT; văn bản tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28.2 để báo cáo Bộ KH&ĐT theo đúng thời hạn quy định và cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của Bộ KH&ĐT. Đồng thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, đơn vị, địa phương không thực hiện chế độ báo cáo, giám sát đầu tư quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đánh giá dự án đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng đầu tư. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giám sát đầu tư năm 2020 gửi Sở KH&ĐT trước ngày 22.2 và tiếp tục rà soát, cập nhật các số liệu giám sát và đánh giá đầu tư trên Hệ thống thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định.

TAGS