Không để xảy ra điểm nóng khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường rà soát, thống kê danh sách các giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản đã cấp trên địa bàn từ tháng 7.2011 đến hết năm 2021; báo cáo tình hình cấp phép, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản đá, cát, sỏi, đất sét, đất san lấp trên địa bàn tỉnh, gửi Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam trước ngày 15.7.2022 theo yêu cầu.

Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, yêu cầu chủ doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn phải khẩn trương lập đề án đóng cửa mỏ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai theo đúng quy định.

Đối với đơn vị đã được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo đề án đã phê duyệt thì phải tập trung thực hiện, sớm hoàn thành. Trường hợp các đơn vị chủ mỏ không chấp hành thực hiện thì UBND cấp huyện giao phòng ban chức năng hoặc UBND cấp xã tổ chức lập đề án đóng cửa mỏ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương và các phòng chức năng thường xuyên theo dõi, tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi, xử lý nghiêm trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; không để xảy ra các điểm nóng khai thác, chế biến, mua bán, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

TAGS