Không tham mưu bố trí vốn đầu tư dàn trải

H.QUANG |

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh đối với Sở KH-ĐT tại công văn về tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước và chấp hành pháp luật về đầu tư công.

Theo đó các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh giao chịu trách nhiệm tổ chức điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và dự toán được giao; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thiết thực hiện, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, đúng định mức, chế độ quy định.

Nâng cao năng lực quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành đúng thời gian quy định. Khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách mới thì phải lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính (đối với kinh phí sự nghiệp), Sở KH-ĐT (đối với vốn đầu tư) về khả năng bố trí nguồn thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá chặt chẽ khả năng cân đối ngân sách để tham mưu bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, nghị quyết của HĐND tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo thứ tự ưu tiên theo quy định, không tham mưu bố trí kế hoạch vốn mang tính dàn trải; không ghi vốn cho các dự án khởi công mới không đảm bảo theo tiến độ thời gian thực hiện theo quy định, bố trí kế hoạch vốn cho các dự án vượt quá nhu cầu thực tế… Trường hợp không đảm bảo cân đối nguồn, yêu cầu dừng tham mưu bố trí các công trình mới, công trình phát sinh ngoài hế hoạch trung hạn.

TAGS