Miễn phí tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp

T.D |

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) Quảng Nam (thuộc Sở KH&ĐT) đã quyết định không thu tiền dịch vụ tư vấn, hỗ trợ DN nhằm tăng cường công tác hỗ trợ DN và hỗ trợ khởi nghiệp.

DN có nhu cầu thực hiện các thủ tục (đăng ký thành lập mới DN, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN, thông báo thay đổi nội dung đăng ký DN, giải thể, tạm ngưng DN và các thủ tục thực hiện mua bán cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài) liên hệ với bộ phận tư vấn của trung tâm này theo số điện thoại 02353.822.889 sẽ được hỗ trợ miễn phí.

Trung tâm này cho biết, riêng đối với phí công bố nội dung đăng ký DN tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 5.8.2019 của Bộ Tài chính là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng), chuyên viên thuộc bộ phận tư vấn của trung tâm sẽ thu hộ và nộp hộ cho DN trong quá trình nộp hồ sơ cho các cơ quan chức năng.

Các DN cần tư vấn, hỗ trợ về quy trình, thủ tục đầu tư, có thể liên hệ Phòng Xúc tiến đầu tư (02353.822.887), cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh liên hệ với Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp (02353.822.886). Nếu các DN cần tra cứu cơ chế, chính sách, đặt câu hỏi cho các cơ quan nhà nước, có thể truy cập Cổng thông tin hỗ trợ DN Quảng Nam tại địa chỉ https://htdn.quangnam.gov.vn hoặc truy cập chuyên mục “Hỗ trợ DN” trên ứng dụng Smart Quảng Nam.