Năm 2022, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam khai thác 2.120 tấn mủ

MINH TÂN |

(QNO) - Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam vừa tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam hiện chăm sóc hơn 4.900ha cao su. Năm 2022, công ty khai thác được 2.120 tấn mủ (đạt 100% kế hoạch); gia công, chế biến gần 5.500 tấn mủ; ký kết tiêu thụ hơn 4.000 tấn mủ. Doanh thu đạt hơn 143,5 tỷ đồng (vượt 2% kế hoạch). Công ty đảm bảo ổn định tiền lương, thu nhập và đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

Năm qua công ty còn bàn giao hơn 499/999,08ha về các địa phương quản lý theo kết luận của Thanh tra Chính phủ; đồng thời lập thủ tục thuê mới gần 120ha đất đã trồng cao su tại huyện Núi Thành... Năm 2023, công ty phấn đấu sản lượng khai thác đạt 3.150 tấn, doanh thu hơn 144 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 41 tỷ đồng. Hoàn thành bàn giao diện tích đất không sử dụng về địa phương quản lý.

TAGS