Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục và đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

T.D |

Chiều 10.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì phiên họp đánh giá và bàn biện pháp giải ngân vốn đầu tư công với các sở, ngành, chủ đầu tư và 18 địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì phiên họp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì phiên họp.

Số liệu công bố từ Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, đến hết ngày 30.4.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2022 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) chỉ đạt 873,505 tỷ đồng, bằng 18,6% so với kế hoạch vốn đã qua hệ thống kho bạc và đạt 14,9% so với tổng kế hoạch vốn được giao, bao gồm: ngân sách trung ương đạt 1,9% và vốn ngân sách địa phương đạt 19%. Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 đã giải ngân khoảng 6,9% (27,598 tỷ đồng). Theo Sở KH&ĐT, hiện đã phân bổ hơn 5.000 tỷ đồng vốn kế hoạch (85,7%).

Kết quả giải ngân thấp chủ yếu do các đơn vị, địa phương thực hiện các thủ tục đề nghị kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 sang 2022, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán khối lượng. Các dự án khởi công mới chậm trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện công tác đấu thầu, chấm thầu và thương thảo hợp đồng. Các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài gặp vướng mắc trong thủ tục giải ngân dự án hoặc đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu chủ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022 phối hợp cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để đảm bảo điều kiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn theo quy định. Xây dựng chi tiết giải ngân theo từng tháng, quý, từng dự án để kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn, đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100% vốn.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công. UBND tỉnh kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp, không đạt tiến độ, dự án không đảm bảo thủ tục đầu tư theo thời gian quy định. Toàn bộ vốn cắt sẽ điều chuyển sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân ngay khi bổ sung vốn.

TAGS