Phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 3/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1118 về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Trong đó, đến hết quý III đạt hơn 60%, đến hết quý IV đạt hơn 90 (riêng kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài được cấp thẩm quyền cho phép đạt 100%) và đến hết ngày 31/1/2024 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2023.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đã đề ra; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ hơn, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn, nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án.

Chủ động chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc hoặc đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời. Tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

TAGS