Quy hoạch vùng đông, vùng tây cần chú trọng phòng tránh thiên tai

H.PHÚC |

Ngày 18.1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Sở Xây dựng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của ngành.

Năm 2021, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện quy hoạch vùng huyện; quy hoạch khu chức năng; điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị Điện Bàn, xã Duy Hải - Duy Nghĩa (Duy Xuyên), xã Bình Minh và thị trấn Hà Lam (Thăng Bình), đô thị Núi Thành (huyện Núi Thành), thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc), Sông Vàng (Đông Giang), thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn), đô thị Nam Trà My, thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức), thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh)...

Về đô thị hóa, chỉ tiêu đưa ra đạt 37% vào năm 2025. Sở Xây dựng xác định, nhiệm vụ năm 2021 là lập kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025; đôn đốc các địa phương thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm. Đồng thời lập đề án quản lý cấp nước đô thị, công nghiệp; đề án cấp, thoát nước vùng đông đến năm 2025; thực hiện quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch giai đoạn 2021 - 2025... 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, ngành xây dựng phải đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, cải cách hành chính; các quy hoạch liên vùng huyện, quy hoạch vùng đông và vùng tây cần chú ý sắp xếp lại dân cư, phòng tránh thiên tai hiệu quả. Về quy hoạch cần chú trọng bám theo cảnh quan sông, xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển cụ thể; quy hoạch đồ án chung cần đồng bộ và có chất lượng.

TAGS