Tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử

T.S |

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7542 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số trên địa bàn Quảng Nam. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chuyên đề chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Đề án tăng cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch hướng đến nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số (TMĐT) trên địa bàn tỉnh, động viên đầy đủ nguồn lực phát sinh từ lĩnh vực này cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Qua đó tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các thành phần kinh tế, giữa hoạt động kinh doanh TMĐT với hoạt động kinh doanh thương mại truyền thống; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT.

Trên cơ sở đó, các cơ quan nhà nước tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp và thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước về TMĐT; trách nhiệm của ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển hàng hóa thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế về TMĐT và cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT cho cơ quan thuế.

Về phần mình, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh TMĐT phải nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật thuế trong thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định. Cơ quan chức năng, khai thác, thu thập đầy đủ, kịp thời thông tin của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế đối với phương thức hoạt động kinh doanh này.