Tăng cường tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp

B.T |

“Tăng cường tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; huy động sự tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính và hành vi hành chính” là yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn 2546 về  thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành. 

Yêu cầu trên nhằm nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư và chất lượng phục vụ công dân của các cơ quan hành chính nhà nước. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các địa phương cấp huyện nâng cao chất lượng phối hợp trong thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong năm 2021 toàn tỉnh phải hoàn thành mục tiêu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh...

TAGS