Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao thứ hạng PCI

T.D |

UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp Sở Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy theo hướng tập trung chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh. 

Lồng ghép, gắn trách nhiệm, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc, thực thi tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các chỉ số năng lực địa phương theo các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành.

Nhiệm vụ thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số PCI, cải thiện môi trường đầu tư... sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính cơ quan công quyền và chính quyền địa phương vào cuối năm.

TAGS