Thăng Bình điều chỉnh, bổ sung nhiều dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025

TRUNG THỰC - GIANG BIÊN |

(QNO) - Kỳ họp HĐND huyện Thăng Bình lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2016-2021) đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung nhiều dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại kỳ họp, HĐND huyện Thăng Bình cũng bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: THỰC BIÊN

HĐND huyện Thăng Bình đã thông qua nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021; nghị quyết điều chỉnh đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện (giai đoạn 2021-2025); nghị quyết về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn huyện (giai đoạn 2021-2025) và một số nội dung quan trọng khác.

Đối với nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thăng Bình dự kiến đầu tư bổ sung thêm 15 công trình trên lĩnh vực nông lâm, thủy lợi, giao thông, giáo dục với kinh phí 25 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2021 Thăng Bình bổ sung kế hoạch đầu tư công cho 17 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 28 tỷ đồng; quyết định chủ đầu tư dự án nhóm C thuộc nhóm kế hoạch đầu tư công năm 2021 là 18 công trình với mức đầu tư dự kiến hơn 38,5 tỷ đồng.

TAGS