Tốc lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, chuẩn bị cho kế hoạch năm 2023

B.T |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7410 yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2023.

UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tham mưu phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo đúng hướng dẫn của Bộ KH-ĐT; đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022.

Liên quan đến dự án cầu Văn Ly và đường dẫn (đã được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 14/10/2022), UBND tỉnh yêu cầu Sở KH-ĐT theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư gửi Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư dự án trước ngày 31/12/2022. Đồng thời chủ trì tham mưu UBND tỉnh có văn bản cam kết với Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT về việc sẽ phê duyệt quyết định đầu tư dự án trước ngày 31/12/2022.

Trước đó, ngày 3/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, trong đó nêu rõ: Một số đơn vị, địa phương triển khai còn hạn chế, chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt nên vẫn có một số dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ thực hiện, dẫn đến giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của toàn tỉnh.

Đạt mục tiêu “đến ngày 31/1/2023 giải ngân đạt 95 - 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương; đối với kế hoạch vốn năm 2021 đã được phép kéo dài sang năm 2022, đến ngày 31/12/2022 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn”, Chủ tịch UBND tỉnh đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong đó, thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương, giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của đơn vị, địa phương. Tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, để trung ương thu hồi kế hoạch vốn...

TAGS