Tổng kết, đánh giá 20 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ chính sách

Q.VIỆT |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị định 78 Quảng Nam vừa ký ban hành kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, chính sách theo Nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tổng kết, đánh giá những mặt được, những tồn tại, hạn chế về cơ chế chính sách, về tập trung nguồn lực, về thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội (CSXH), về tổ chức chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành trong triển khai hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, chính sách.

Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ngân hàng CSXH Quảng Nam xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78, hoàn thành trước ngày 10.8; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể đánh giá hiệu quả vốn tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội trên địa bàn.

TAGS