Tổng vốn đầu tư vào miền núi chiếm 19%/tổng vốn đầu tư tư nhân toàn tỉnh

T.D |

Theo Sở KH&ĐT, trong 5 năm qua (2016 - 2021), đã có 77 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 11.432,6 tỷ đồng đầu tư vào khu vực 9 huyện miền núi, chiếm khoảng 19%/tổng vốn đầu tư tư nhân toàn tỉnh, bao gồm 74 dự án nội địa và 3 dự án FDI.

Chiếm nhiều nhất là các dự án công nghiệp (44 dự án, chiếm 50,4% tổng vốn đầu tư khu vực này), du lịch – dịch vụ (8 dự án với vốn đăng ký chiếm 36,1% tổng vốn) và nông nghiệp (25 dự án, chiếm 13,5% tổng vốn).

So với giai đoạn 2010 - 2015, số lượng dự án tăng 37,5% nhưng vốn đăng ký đầu tư giảm 34,4%. Số dự án đầu tư ngoài cụm công nghiệp chiếm nhiều nhất (63 dự án với 23 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động) và 14 dự án đầu tư trong cụm công nghiệp nhưng chỉ có 3 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động.