Triển khai các nhiệm vụ phát triển vùng đông nam

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 07 (ngày 4.5.2021) của Tỉnh ủy về định hướng phát triển vùng đông nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các nhóm nhiệm vụ trên cơ sở mục tiêu, định hướng phát triển 6 nhóm các dự án trọng điểm vùng đông nam theo ngành, lĩnh vực và 5 nhóm các dự án về hạ tầng chủ yếu, 7 nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 07.

Cụ thể, tổ chức lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, đất đai, trật tự xây dựng. Xây dựng phương án tổng thể, đề xuất kế hoạch và triển khai đầu tư xây dựng các khu dân cư, tái định cư, khu nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách, kết hợp nguồn vốn xã hội hóa; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển các nhóm dự án trọng điểm trên địa bàn vùng đông nam và xúc tiến, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm vào đầu tư các dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khu đô thị sinh thái thông minh, các dự án công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chuyên nông - lâm nghiệp, dự án công nghiệp và dịch vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Chu Lai...

Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Hoàn thiện chính sách pháp luật, củng cố bộ máy, tổ chức, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác đào tạo nghề, đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án trọng điểm.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam, các sở, ban ngành và UBND huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, TP.Tam Kỳ tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Chủ động phổ biến, quán triệt các mục tiêu, định hướng phát triển vùng đông nam trong giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai theo Nghị quyết 07 đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động và ủng hộ thực hiện.

Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và phân công trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phân công; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian yêu cầu.

TAGS