Triển khai đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2184 triển khai thực hiện đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025” tại địa bàn Quảng Nam.

Đề án nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn về HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả góp phần thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng các mô hình HTX trở thành kiểu mẫu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với HTX. Làm cơ sở để nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển.

Phấn đấu đến năm 2025, lựa chọn tối đa 5 HTX, liên hiệp HTX tham gia, hoạt động theo 12 mô hình HTX của đề án; 100% HTX thí điểm hoạt động hiệu quả cao, được đánh giá xếp loại tốt. Xây dựng phương án nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh trong 5 năm tiếp theo, giai đoạn 2026 - 2030.

Đối tượng tham gia đề án là các HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động hiệu quả trên phạm vi cả nước, có nhu cầu tham gia đề án, được các địa phương lựa chọn, đáp ứng các điều kiện. Số lượng tham gia tối đa 5 HTX, trong đó ưu tiên mô hình HTX hoạt động liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

Thời gian thực hiện đề án gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: lựa chọn mô hình HTX thí điểm (trong năm 2021); giai đoạn 2: hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình HTX kiểu mới đã hoàn thiện (đến ngày 30.6.2025); giai đoạn 3: tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025).

TAGS