Xây dựng chương trình phục hồi kinh tế sát thực tế

T.D |

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành, địa phương nhanh chóng bổ sung các giải pháp phục hồi kinh tế giai đoạn 2022 - 2023 bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đồng thuận cao.

Chương trình phục hồi sẽ theo hướng hỗ trợ, phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã. Trước mắt sẽ mở cửa du lịch đón khách (nội địa và quốc tế), khơi thông các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bố trí nguồn lực, tăng cường năng lực cán bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy hành chính.

Nâng cao năng lực y tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Quan tâm y tế dự phòng, y tế cơ sở, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin và các biện pháp điều trị, nâng cao ý thức dân chúng trong phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục, phát triển thị trường lao động, giảm nghèo bền vững.

UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm xây dựng chương trình này, dựa trên các số liệu thống kê có độ tin cậy cao, đánh giá đúng, sát thực tế..., hoàn chỉnh chương trình, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 15.12.2021.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

TAGS