Ban hành quy chế hoạt động của kiểm lâm địa bàn cấp xã

VĂN PHIN |

Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam vừa ban hành quyết định về quy chế hoạt động của kiểm lâm địa bàn cấp xã trên địa bàn huyện Núi Thành, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ.

Theo đó, kiểm lâm địa bàn được bố trí tại các xã có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Cụ thể, huyện Núi Thành: tại 11 xã gồm Tam Trà, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông, Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Tiến, Tam Hòa (mỗi xã 1 kiểm lâm viên), xã Tam Hiệp và Tam Nghĩa (1 kiểm lâm viên), Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2 (1 kiểm lâm viên). huyện Phú Ninh: tại 4 xã Tam Lãnh, Tam Lộc (mỗi xã 1 kiểm lâm viên), xã Tam Dân và Tam Đại (1 kiểm lâm viên). TP.Tam Kỳ: tại 3 xã Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú được bố trí 1 kiểm lâm viên. Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm tham mưu cho chủ tịch UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp; đồng thời báo cáo với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quảng Nam về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn; phát hiện kịp thời những vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng..., báo cáo cấp có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý.

TAGS