Đưa thêm 13.430ha rừng vào thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

T LỘ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2022 trên địa bàn tỉnh đối với diện tích hơn 13.430ha tại các lưu vực thủy điện thuộc lâm phận quản lý cho các đơn vị chủ rừng là các ban quản lý, UBND xã, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đưa thêm 13.430 ha rừng vào thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
Đưa thêm 13.430 ha rừng vào thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Chủ yếu rừng được giao ở khu vực Vườn Quốc gia Sông Thanh, Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, UBND một số xã của huyện Tiên Phước và 8 nhóm cộng đồng làng tại huyện Nam Giang...

Như vây, tổng diện tích chi trả DVMTR theo kế hoạch năm 2022 là gần 283.000ha; trong đó hơn 63.506ha giao khoán bảo vệ rừng cho 5 nhóm hộ và 115 cộng đồng, gần 220.000ha do các ban quản lý rừng tự bảo vệ với đội ngũ 954 hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách.

TAGS